Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Artikel 1 – Definities
TCR: de organisatie met wie u de Overeenkomst sluit of heeft gesloten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74496689. Telefoonnummer: 06-34853976. E-mail: welkom@taichiroosendaal.nl. Website: www.taichiroosendaal.nl.
Lid/Leden: degene(n) die een Overeenkomst sluit(en) of heeft(/hebben) gesloten met TCR.
Les/lessen: de verzamelnaam voor de door TCR aangeboden activiteiten/diensten gericht op lichamelijke activiteit.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen TCR en het lid.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten die tussen TCR en haar Leden worden gesloten.

Artikel 3 – Lidmaatschap en betaling
1. Aanmelding bij TCR geschiedt door het volledig invullen van een inschrijfformulier. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.
2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving. TCR biedt het Lid keuze uit vier lespakketen, op welke lespakketten de navolgende specifieke voorwaarden van toepassing zijn:
Lespakket 1 (introductielessen): een Lid mag eenmalig gebruik maken van lespakket 1. Lespakket 1 bestaat uit 4 proeflessen welke worden aangeboden tegen 50% korting op het normale maandelijkse tarief voor Lessen. Na afloop van de 4 introductielessen eindigt het lidmaatschap.
Lespakket 2 (abonnement): het abonnement geeft het Lid recht om gedurende het seizoen als bedoeld in 5.2 eenmaal per week deel te nemen aan een Les. In een seizoen worden 40 Lessen gegeven. Het tijdstip van de Les wordt in overleg met TCR vastgesteld. Het abonnement is een overeenkomst die voor onbepaalde tijd doorloopt. Het Lid kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform artikel 6. Als de Overeenkomst langs elektronische weg wordt gesloten, heeft het Lid de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos gedurende een bedenktijd van 14 dagen na ondertekening van de Overeenkomst te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat het Lid eerder gebruikmaakt van een Les.
Lespakket 3 (strippenkaart): de strippenkaart is een abonnement voor 10 losse Lessen en is geldig in het seizoen als bedoeld in 5.2 waarin de strippenkaart wordt gekocht. Het Lid kan zich aanmelden voor de Lessen waaraan hij deel wenst te nemen. Voorafgaand aan deelname van een Les zal er één strip worden afgeschreven. Na afloop van het seizoen is de strippenkaart niet meer geldig en worden eventueel niet- gebruikte lessen niet gerestitueerd.
Lespakket 4 (losse Lessen): TCR biedt tevens losse Lessen aan. Voorafgaand aan deelname van een losse Les dient het Lid een inschrijfformulier in te vullen.
3. Wanneer een Lid wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte of vakantie, geen gebruik kan maken van de Lessen, dient het Lid dit minimaal 24 uur voorafgaand aan de ingeplande activiteit door te geven TCR. In dat geval zal TCR het verzoek beoordelen en eventueel in overleg met het Lid een nieuwe Les inplannen. Wanneer er een Les wordt verzet, heeft TCR de mogelijkheid om de contractduur te verlengen op zodanige wijze dat het aantal in de Overeenkomst bepaalde activiteiten gelijk blijft.
4.Wanneer een Lid zonder afmelding als bedoeld in 3.3 geen of slechts deels gebruik maakt van een activiteit, vindt geen restitutie van het lidmaatschapsgeld plaats.
5. De tarieven worden opgenomen in de Overeenkomst. TCR behoudt zich het recht voor haar tarieven zoals vermeld in de Overeenkomst te indexeren en/of wijzigen. TCR maakt eventuele prijsverhogingen ten minste 4 weken voorafgaand bekend. Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heeft het Lid het recht om de Overeenkomst binnen 1 maand na de bekendmaking van die verhoging door TCR te ontbinden. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, indien de prijsaanpassing gebaseerd is op de wijziging van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een BTW-verhoging.
6.Bij de inschrijving is inschrijfgeld verschuldigd. Wanneer een Lid binnen 1 maand na afloop van de Overeenkomst een nieuwe Overeenkomst met TCR sluit, zal er geen inschrijfgeld verschuldigd zijn.
7. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betalingen dienen voorafgaand aan het volgen van de Les te worden voldaan. Indien het Lid niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, kan TCR het Lid de toegang tot de Les ontzeggen tot het moment dat het Lid de betalingsachterstand volledig heeft voldaan.
8.Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en kunnen incassokosten in rekening worden gebracht. TCR is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten, ineens te voldoen.
9.Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan TCR de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.

Artikel 4 – Uitvoering opdracht
1. Alle diensten van TCR worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
2. TCR kan, naar eigen inzicht, haar adviezen zowel mondeling als schriftelijk verstrekken.
3. TCR zal bij de uitvoering van haar diensten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
    TCR zal naar beste vermogen met de belangen van het Lid rekening houden. TCR verstrekt geen garanties met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden en door haar verstrekte adviezen.
4. Het Lid houdt zich aan de door TCR gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
5. Het Lid dient een medische contra-indicatie te melden aan TCR.

Artikel 5 – lestijden en locaties
1. Op de website van TCR zal een lesrooster en locatieplanning worden gepubliceerd. TCR behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster en/of de locatie aan te passen.
2. Het seizoen waarin lessen worden gegeven loopt van 1 september tot en met 30 juni van het volgende jaar. In juli en augustus vinden er geen reguliere lessen plaats en zal er geen lidmaatschapsgeld worden geheven.

Artikel 6 – Beëindiging overeenkomst
1. Een Overeenkomst waarin is gekozen voor Lespakket 1, Lespakket 3 of Lespakket 4 als bedoeld in 3.2 is niet tussentijds opzegbaar. In die gevallen loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode af en deze kan in overleg met TCR worden verlengd.
2. Een Overeenkomst waarin is gekozen voor Lespakket 2 als bedoeld in 3.2 is tussentijds opzegbaar. Wanneer het Lid de Overeenkomst met een onbepaalde duur wil opzeggen, dan moet hij dit – tenzij anders overeengekomen – schriftelijk doen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
3. Het Lid mag de Overeenkomst gedurende de looptijd per direct opzeggen, in geval:
     a. het Lid aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor het Lid niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de Lessen. Aan deze voorwaarde wordt voldaan indien het Lid verhuist naar een plaats die buiten een straal van 50 kilometer van Roosendaal ligt.
     b. het voor het Lid als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de duur van de Overeenkomst gebruik te maken van de Lessen. De opzegging dient gepaard te gaan met een verklaring van een arts of andere erkende specialist, waaruit ten minste blijkt dat het Lid door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.
4. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in 6.3 bestaat er voor het Lid een bevriezingsmogelijkheid. Als het Lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de Lessen als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de duur van de Overeenkomst aansluitend verlengd met deze periode, zonder dat er over deze periode extra lidmaatschapskosten in rekening worden gebracht.
5. TCR mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:
     a. het Lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt; of
     b. het Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens TCR of jegens andere Leden. TCR betaalt het betaalde lidmaatschapsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van het Lid tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.
5. Indien TCR haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door TCR mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. TCR betaalt in dat geval terug het lidmaatschapsgeld naar rato van gebruik terug.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Deelname aan activiteiten van welke aard dan ook en/of opvolging van trainingsadviezen en instructies en/of het gebruik van apparatuur bij TCR is/zijn geheel voor het eigen risico van het Lid. TCR en/of haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het Lid, ontstaan op welke wijze dan ook. TCR en/of haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.
2. Het Lid vrijwaart TCR voor schade van welke aard dan ook die het Lid bij derden, waaronder andere Leden, veroorzaakt.

Artikel 8 – Overmacht
1. TCR behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht, waaronder begrepen extreme weersomstandigheden en ziekte van medewerkers, Lessen af te gelasten en te verplaatsen.

Artikel 9 – Persoonsgegevens
1. TCR verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Voor meer informatie over hierover kunt u terecht bij onze privacy statement, te vinden via: www.taichiroosendaal.nl/privacystatement.
2. Met het aangaan van een Overeenkomst met TCR geeft het Lid expliciet toestemming aan TCR om zijn persoonsgegevens te verwerken.

Artikel 10 – klachten
1. In geval van klachten met betrekking tot de (uitvoering van de) diensten van TCR kan het Lid melding maken via het contactformulier op de website van TCR.

Artikel 11 – Recht en forumkeuze
1. Op alle Overeenkomsten tussen TCR en het Lid is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die voortvloeien uit met TCR gesloten overeenkomsten worden bij uitsluiting van andere rechtsprekende instanties, beslecht door de bevoegde rechter te Breda

Artikel 12 – Slotbepalingen
1. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden te accepteren en hiernaar te handelen.
2. Deze Algemene Voorwaarden worden bij het inschrijven ter hand gesteld, zijn terug te vinden op www.taichiroosendaal.nl en zijn op te vragen bij TCR.
3. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen TCR en het Lid.